تبلیغات
زندگی زیباست ...

صادق باشید ....

گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org

[ دوشنبه 2 تیر 1393 ] [ 01:57 بعد از ظهر ] [ شقایق ]

به داشتن شما افتخار کند ....

گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org

[ دوشنبه 2 تیر 1393 ] [ 01:50 بعد از ظهر ] [ شقایق ]

کسی نمیتواند مرا خرد کند ....

گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org

[ دوشنبه 2 تیر 1393 ] [ 01:47 بعد از ظهر ] [ شقایق ]

لحظه ای برد باری ....

گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org

[ دوشنبه 2 تیر 1393 ] [ 01:46 بعد از ظهر ] [ شقایق ]

خاموش ماندن ....

گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org

[ دوشنبه 2 تیر 1393 ] [ 01:35 بعد از ظهر ] [ شقایق ]

سکوتم ....

گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org

[ دوشنبه 2 تیر 1393 ] [ 01:30 بعد از ظهر ] [ شقایق ]

زندگی ....

گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org

[ دوشنبه 2 تیر 1393 ] [ 01:25 بعد از ظهر ] [ شقایق ]

اگر تو ایستاده باشی ....

گروه اینترنتی ایران سان | www.IranSun.net

[ یکشنبه 1 تیر 1393 ] [ 01:44 بعد از ظهر ] [ شقایق ]

یادت باشد ....

گروه اینترنتی ایران سان | www.IranSun.net

[ یکشنبه 1 تیر 1393 ] [ 01:43 بعد از ظهر ] [ شقایق ]

ارام تر سکوت کن ....

مجله آنلاین ایران‌سان | www.IranSun.net

[ یکشنبه 1 تیر 1393 ] [ 01:16 بعد از ظهر ] [ شقایق ]

بگذار نادان بمانم ...

مجله آنلاین ایران‌سان | www.IranSun.net

[ یکشنبه 1 تیر 1393 ] [ 01:13 بعد از ظهر ] [ شقایق ]

یادمه ...

مجله آنلاین ایران‌سان | www.IranSun.net

خواستم خودمو گول بزنم،

همه خاطراتمو انداختم یه گوشه ای و گفتم "فراموش"،

یه چیزی ته قلبم خندید و گفت: "یادمه”[ یکشنبه 1 تیر 1393 ] [ 01:11 بعد از ظهر ] [ شقایق ]